Rybník U Hráze - farma Janko


Soukromí rybník U Hráze který slouží ke sportovnímu a rekreačnímu rybaření metodou "chyť a pusť", a to i pro zájemce bez rybářského lístku.
Rybník U Hráze má vodní plochu 7 hektarů, nemá svůj vlastní přítok a jedná se tak o „nebeský rybník“. Nachází přibližně 1 km od obce Vysoká Libyně na severním Plzeňsku na rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje.

nachytano.cz
Patnáct lehce přístupných stanovišť, z čehož šest stanovišť je vybaveno molem. V současné době tyto stanoviště pojmou celkem až 20 rybářů. Součástí naší nabídky jsou dvě loďky k zakrmování.

Nabídka našich ryb je kapr, amur, štika, jeseter a prémiová ryba Vyza velká (to prosím vymazat). Ve vodách našeho rybníka můžete lovit zmíněné jesetery sibiřské o hmotnosti 7 až 13 kg nebo kapry o hmotnosti 9 až 17 kg a amury do 76 cm.

Provozní řád:


Provozovatel:     Ing. Lukáš Janko, IČ: 76173828, sídlo: U Trati 771, 331 41 Kralovice

Rybář:     Osoba vykonávající rybolov na základě platné povolenky v místě revíru provozovatele

Rybník:     Vodní plocha určená ke sportovnímu a rekreačnímu rybolovu ve vlastnictví provozovatele - rybník U Hráze v k.ú. Vysoká Libyně

Revír:     Revírem je myšlen celý objekt rybníka, včetně přilehlých pozemků, v majetku provozovatele

Povolenka:     Povolení k lovu ryb (rybolovu) v rybníku provozovatele, kterou vystaví provozovatel rybáři na základě úhrady poplatku rybáře provozovateli dle platného ceníku

Stanoviště:     Vyhrazené místo pro rybáře určené k rybolovu, které je přiděleno na základě dohody s provozovatelem a je vyznačeno v povolence

Platnost:    Platnost: od 3.6.2018


1. Lov probíhá od dubna do zámrzu v době dle platného ceníku a s nástupem na stanoviště od 7:00 hod. nebo 19:00 hod., není-li provozovatelem stanoveno jinak. Pozdější příjezd na stanoviště a pozdější zahájení lovu nemá vliv na slevu z ceny povolenky.

2. Zakoupením povolenky nebo zahájením rybolovu se každý rybář zavazuje provozovateli, že se seznámil s tímto Provozním řádem, který se zároveň zavazuje dodržovat.

3. Rybářem se v revíru provozovatele může stát každá osoba starší 16 let a to na základě platné povolenky. Osoby mladší 16 let mohou provozovat rybolov v revíru provozovatele pouze za dohledu osoby starší 18 let, kdy vystavení povolenky bude na osobu starší 18 let.

4. Zahájením rybolovu se rybář zavazuje provozovateli k úhradě stanoveného poplatku dle platného ceníku.

5. V revíru se chytá metodou chyť a pusť, není-li provozovatelem výslovně stanoveno jinak.

6. Povolenka je platná pouze pro jednu osobu a je nepřenosná na jinou osobu, přičemž jedna osoba může provádět rybolov s dvěma pruty, za každý další prut se připlácí, viz. ceník. Prut může být vybaven jedním návazcem s jedním háčkem bez protihrotu a bez pletené šňůry - platí výslovný zákaz používání pletené šňůry.

7. Každý rybář musí být přítomen v době nahození prutu/prutů v místě přiděleného stanoviště.

8. Rybář je povinen mít u sebe následující povinnou výbavu: podběrák – minimální šířka ramene 80 cm, podložka na ryby, desinfekce (např. Clinic nebo Septonex), vyprošťovač háčků.

9. Veškeré úlovky rybáře z rybolovu jsou majetkem provozovatele a rybář je povinen je šetrně vrátit bez zbytečného odkladu a poškození zpět do rybníka, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak (např. při povolení ponechání úlovku).

10. Lov štik je povolen od 1. dubna do zámrzu. Zákaz lovu štik na živou či mrtvou rybku. Lov je povolen pouze vláčením na třpytky opatřenou max. jedním háčkem s protihrotem. Lov pouze ze stanoviště, kterému rybáři náleží. Návazec opatřený lankem. 11. Pořizování fotodokumentace ulovených ryb je dovoleno za předpokladu šetrného zacházení s ulovenou rybou bez zbytečného odkladu navrácení zpět do rybníka. Fotografování ryb větších jak 80 cm pouze nad podložkou typu vanička nebo ve vodě rybníka.

11. Pořizování fotodokumentace ulovených ryb je dovoleno za předpokladu šetrného zacházení s ulovenou rybou bez zbytečného odkladu navrácení zpět do rybníka. Fotografování ryb větších jak 80 cm pouze nad podložkou typu vanička nebo ve vodě rybníka.nachytano.cz

12. Přechovávání ryb ve vezírku je zakázáno.

13. Zákaz zakrmování hrachem a nevařenou kukuřicí!

14. Rybářská loďka provozovatele slouží pouze k zakrmování. Použití vlastní loďky není na rybníku povoleno pokud nebude s provozovatelem dohodnuto jinak.

15. Každý rybář je povinen v revíru udržovat pořádek a čistotu. Každý rybář obdrží při vydání povolenky igelitový pytel na odpadky, pro jehož následnou likvidaci při ukončení rybolovu jsou v revíru umístěny odpadkové koše. Rozdělávání ohně je povoleno pouze na mobilním ohništi, které obdrží u obsluhy.

16. Parkování motorových vozidel v revíru a jeho blízkosti pouze v místě k tomu určeném. V místě stanovišť je parkování zakázáno.

17. Každý rybář je v revíru povinen provozovateli nebo jím pověřenému zástupci umožnit provést kontrolu zavazadlových prostor vozu nebo umožnit nahlédnout do vozu či jeho příručních zavazadel.

18. Rybář se je vždy povinen provozovateli nebo jím pověřenému zástupci prokázat platnou povolenkou.

19. V rybníku platí přísný zákaz mytí osobních prostředků a provádění osobní hygieny.

20. Povinností rybáře je dbát na čistotu, pořádek, dobré mravy, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům revíru a dodržovat noční klid v revíru a jeho okolí. Rybář je odpovědný za svůj doprovod. V případě nevhodného chování doprovodu rybáře, může být rybáři odebráno povolení k rybolovu a může být vykázán z revíru provozovatelem bez nároku na náhradu nevyužité povolenky.

21. Každý rybář, včetně jeho doprovodu, se pohybuje v místě rybníka a revíru na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví rybářů, jejich doprovodu a osob pohybujících se v místě rybníka a revíru, které si způsobili v důsledku vlastní nedbalosti a neopatrnosti, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel neodpovídá za poškození či ztrátu osobních prostředků , vybavení a věcí rybáře, jeho doprovodu a osob pohybujících se v místě rybníka a revíru.

22. Při opakovaném porušení provozního řádu, či nedodržování dobrých mravů a zásad, si provozovatel vyhrazuje právo pro vykázání rybáře, popřípadě nevystavení další povolenky, a to po dobu neurčitou a bez náhrady na vrácení předchozích poplatků.

23. Provozovatel si vyhrazuje právo na nevydání povolenky bez udání důvodu. V takovém případě je rybář, který zahájil rybolov, povinen bezodkladně rybolov ukončit.

24. Rybář je povinen na vyzvání provozovatele nebo jím pověřeného zástupce během doby rybolovu sdělit předpokládaný odjezd anebo čas odjezdu z revíru.

25. Do revíru nebude umožněn vstup osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem návykových a omamných látek.

26. Poskytne-li rybář provozovateli fotografii z lovu ryb z revíru, dává rybář takovýmto poskytnutím fotografie výslovný souhlas provozovateli s jejím uveřejněním na internetových stránkách provozovatele (farmajanko.cz Odkaz) nebo jeho jednotlivých účtech sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter). Zveřejněná fotografie může být podrobena drobným grafickým úpravám ze strany provozovatele (změna rozměru, výřez, apod.). Fotografie bude zveřejněna se jménem rybáře, autora fotografie, případně datem či drobným textem k motivu fotografie. Neuvede-li rybář autora fotografie, provozovatel má za to, že autorem je sám rybář. Nezveřejnění fotografie je výlučným právem provozovatele.

27. Provozovatel si vyhrazuje právo pro změny tohoto Provozního řádu. Provozní řád a ceník služeb je vyvěšen na internetových stránkách farmajanko.cz a v místě revíru.

Ceník:

Ceny povolenek:


Denní 12 hodin 200 Kč třetí a každý další prut + 100 Kč/ks

Celodenní 24 hodin 400 Kč třetí a každý další prut + 100 Kč/ks

Poznámka: Cena je stanovena paušálně pro uvedenou dobu lovu. Začátek lovu je vždy od 7:00 nebo od 19:00 hod.


podložka na ryby 50 Kč za půjčení/den
podběrák 50 Kč za půjčení/den
desinfekce (prodej) 100 Kč za 1 ks

Na přání vám vystavíme dárkové poukazy.

Objednávky a rezervace pro rybolov:


tel.: (+420) 606 289 259
e-mail: lukas.janko@farmajanko.cz
Rybník U Hráze -> mapy.cz[50°1'30"N, 13°28'8"E]

Při objednání e-mailem Vás budeme o jeho zpracování kontaktovat.

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.

Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 1

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze