Sportovně rekreační rybolov - Máchovo jezero


Máchovo jezero ležící mezi obcemi Doksy a Staré Splavy je stále vyhledávaným turistickým centrem. Je součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Nabízí návštěvníkům nejen koupání, ale i možnost provozování některých sportovních aktivit na jezeře, procházky po okolí, síť cyklostezek i řadu historických památek a přírodních zajímavostí. Po delších přípravách se nám podařilo s platností od 1.4.2016 zahájit na jezeře i sportovní rybolov. Jezero se otevírá tímto nejen členům „Petrova cechu“, ale i návštěvníkům, kteří si chtějí rekreačně zachytat. V případě zájmu o lov ryb je nutné nejprve zakoupit povolenku na určených místech, seznámit se podrobně s rybářským řádem a s vyhrazenými lovnými úseky. Máchovo jezero nebude běžným rybářským revírem, kde jsou upřednostňovány zájmy rybářů. Zde vedle sebe musí fungovat mnoho dalších aktivit. Při velikosti jezera jsme však přesvědčeni, že si zde každý své místo najde. Proto v neposlední řadě apelujeme na rybáře, aby důsledně dodržovali rybářský řád, neznečisťovali jezero a jeho pobřeží, byli ohleduplní k dalším návštěvníkům i kolegům. Nad dodržováním všech pravidel rekreačního rybolovu bude bdít rybářská stráž, rybářský hospodář i Městská policie. Nezbývá než popřát všem rybářům krásné chvíle u vody a mnoho úlovků. „Petrův zdar“

nachytano.cz Prodej rybářských povolenek – pověřenek


Povolenky jsou k dostání od 16. března v Informačním centru v Doksech, náměstí Republiky 191, tel: +420 487 872 067, e-mail: info@infodoksy.cz . Zde je možné zakoupit všechny tipy povolenek. Během sezóny bude  možné povolenku koupit i v následujících rezortech:  Regata Doksy, Infocentrum Staré Splavy, hotel Port. Na těchto místech však budou prodávány pouze povolenky měsíční, týdenní a denní.

Otevírací doba Infocentra:  

říjen – květen         po – pá – 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00

červen a září          po – pá – 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00,  sobota – 9:00 – 12:00

červenec a srpen  po – so – 9:00 – 18:00,  neděle 9:00 – 14:00

Ceny rybářských povolenek:

    sezónní -  2 000,- Kč
    měsíční  - 1 200,- Kč
    týdenní   -     700,- Kč
    denní      -     200,- Kč

 Rybářský řád pro Máchovo jezero

1. Zásady chování při lovu

a) Rybář je při pobytu u jezera povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Při příchodu k vodě provede nejprve prohlídku místa, a pokud chce lovit na místě, které je již znečištěno, provede nejprve jeho úklid, jinak budou členové RS  a ostatní kontrolní orgány, postupovat jako by lovící znečistil místo sám. Po ukončení chytání ryb je lovící povinen uklidit místo rybolovu a okolí.

b) Čištění a kuchání ryb v rybářských revírech je zakázáno.

c)  Platí přísný zákaz vstupu do rákosin a jejich poškozování.

d)  Platí zákaz budování jakýchkoli stálých míst k rybolovu a zákaz provádění úprav lovného místa, zejména vysekávání porostů, ale i dalších zásahů do pobřežní vegetace.

e)  Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

 
2.Úseky pro sportovní rybolov

a)  Lov ze břehu je povolen pouze na vyhrazených místech. Úseky pro sportovní rybolov jsou označeny cedulemi, a to úsek č. 1 v Doksech a úsek č. 2 a č. 3(a, b) ve Starých Splavech. V úseku 3(b) ve Starých Splavech je rybolov povolen od 1.7. – do 30.11.

b) Rybolov  v prostoru Hotel Port  a v rezortech pod Borným a u kempu Klůček je pouze pro ubytované.

c) V úsecích 1, 2, 3 vyhrazených pro sportovní rybolov je táboření, nocování a rozdělávání ohňů, zakázáno. V rezortech pod Borným a kempu Klůček či hotelu Port, dle  pravidel kempů a rekreačních zařízení.

 
3. Denní doby lovu

Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platným pověřením k lovu ryb na udici na Máchově jezeře od 1. 4. do 30.11.

Denní doby lovu: – duben, září, říjen: 5.00 – 21.00 hod.

– květen, červen, červenec, srpen: 4.00 – 24.00 hod.

– listopad: 7.00 – 17.00 hod.

 
4. Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy

a)  Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského    práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.

b)  Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háč­ky.

c)  Lov dravých ryb je povolen pouze lovem přívlačí a pouze na umělou nástrahu, a to od 1. září do 30. listopadu.

d)  Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž další pruty nesmějí být připraveny k lovu.

e)  Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

f)  Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při     lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší vzdálenosti.

 
Je zejména zakázáno

a)  Zákaz zakrmování a plošného vnadění ryb, aby v důsledku této činnosti nedošlo ke zhoršení kvality vod.

b)  Zákaz lovu na živou i mrtvou nástražní rybku.

c) Používat jako nástrahu krev, škvarky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií.

d)  Zákaz lovu ryb z loděk a jiných plovoucích zařízení.

 
Povinné náčiní

a)  Rybář je povinen mít pří lovu vyprošťovač háčků (pean, rybářské kleště), metr pro zjištění velikosti ulovené ryby, podběrák.

b)  Pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku.

 
5. Míra, počet, evidence úlovků

a) Lovné míry ryb. Je zakázáno přivlastňovat si ryby, které nedosahují nejmenší stanovené délky:

kapr obecný……..40  cm                        štika obecná………..50 cm

lín obecný………..20  cm                        candát obecný……...45 cm

úhoř říční…………45 cm                         bolen dravý………... 40 cm

okoun říční……….20 cm                         sumec velký………...90 cm

Tato délka se u ryb měří od předního konce hlavy až  ke konci nejzazší  části ocasní ploutve.

b) V jednom dni si rybář  oprávněný k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 kus ušlechtilé ryby (kapr, štika, candát, sumec). Denní úlovek cejna velkého, cejnka malého není omezen.

c) Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře je lovící povinen tuto zapsat ihned do  přehledu o úlovcích s označením aktuálního data  a délky ryby v cm.

 
6.  Zacházení s ulovenými rybami a jejich uchování

a) S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, nepoškozovat je vláčením po břehu, používat podběrák. Zejména ryby, které nedosahují nejmenší lovné míry a budou vráceny zpět do vody, uvolňujeme pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud háček vězí hluboko v jícnu, je lépe háček odstřihnout, než ho násilně vyprošťovat.

b) Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryby. Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou. Veškeré úlovky musí být uchovány tak, aby byla možná jejich kontrola.  Porcování ulovených ryb před odchodem od vody je zakázáno.

 
7. Kontrola a dozor

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž, městská policie, Policie ČR a zaměstnanci AOPK ČR. Těm je rybář povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pro případ, že rybář s pověřením k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu, má rybářská stráž právo pověření k lovu ryb mu odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb.

Změna pravidel vyhrazena.nachytano.cz

 
8. Upozornění

a)  Přehled o úlovcích musí mít rybář při sobě, musí ho pravidelně vyplňovat a nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti pověření odevzdat na vybraná místa, kde byly pověřenky prodávány.  Všechny údaje zapisuje rybář nesmazatelným způsobem. Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou délku. Správným vyplněním sumáře a včasným odevzdáním, (i v případě, že nebylo dosaženo úlovku), přispívá rybář k lepšímu zarybňování a lepší optimalizaci rybí obsádky.

b)  Povinností rybáře je seznámit se podrobně s tímto rybářským řádem. Zakoupení pověřenky k rybolovu je bráno jako souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami.

Maximální počet ušlechtilých ryb, které si rybář může ponechat, dle druhu pověřenky (kapr, štika, candát, sumec)

1denní…………. 1 ks
měsíční ……….10 ks
týdenní…………. 5 ks
celosezonní …..20 ks

 Vyznačené rybářské úseky pro sportovní rybolov

Na základě jednání mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, městem Doksy a Obecně prospěšnou společností Máchovo jezero jsou určeny pro sportovní rybolov následující vybrané úseky:

1 – 2 Lov po celou sezónu

3a     Lov po celou sezónu

3b     Lov od 1. července do 30. listopadu

4       Lov pouze pro ubytované v rekreačních zařízeních na pobřeží


Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 8

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze