Rybník Nový Stav


Sportovní rybník Nový Stav je od roku 1994 využíván pro účely sportovního rybolovu. Tento padesátisedmi hektarový rybník najdete v katastru obce Rychvald jen 3 kilometry od Ostravy. Díky půdním propadlinám vzniklým těžbou nebyl rybník před rokem 1994 nejméně 35 let řádně sloven, což zapříčinilo velký podíl trofejních ryb na obsádce rybníka a to především kaprů a sumců. Od roku 1994 jej spravuje RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. a již několikátou sezónu jej zarybňuje kvalitní kapří násadou a mírovými rybami kapra, štiky, candáta, sumce a v neposlední řadě také úhořím monté. RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. vydává vlastní níže uvedený rybářský řád na tento revír, vycházející vstříc všem sportovním rybářům. Míra kapra, kterého si můžete ponechat je zde omezena na 45-80 cm (od roku 2007 - 65 cm), což ještě více zvětšuje šanci chytajícím rybářům na úlovek trofejního kapra. Na tento revír máte snadný přístup automobilem jak ze strany Rychvaldu, Ostravy, tak od Bohumína.

nachytano.czSpeciální pravidla:
 
1. Od 1. ledna do 15. června jsou hájeni – Sumec velký, Candát obecný, Štika obecná. Vždy po dobu 7. až 30. dnů po vysazení ryb bude celý revír hájen (doba hájení bude upřesněna na tabulích a vývěskách).

2. Celoroční hájení vodních živočichů Obojživelníci, raci, škeble, žáby, Piskoř pruhovaný a Sekavec písečný.

3. RYBY SE STANOVENOU DÉLKOU, KTERÉ RYBÁŘ MUSÍ ZAPSAT PO
ZASAKOVÁNÍ DO SUMÁŘE ÚLOVKŮ JSOU:
Kapr obecný 40-65 cm, Kapr obecný trofejní 40 cm, Amur bílý 55 cm, Candát obecný 40 cm, Štika obecná 50 cm, Sumec velký 90 cm, Mník jednovousý 30 cm, Pstruh americký duhový 25 cm, Úhoř říční 45 cm, Lín obecný 25 cm, Síh severní maréna 35 cm. Nejmenší stanovená délka u Kapra obecného je 40 cm a největší stanovená délka u Kapra obecného je 65 cm Každý rybář vlastnící roční povolenku (dospělou nebo dětskou) si může na tuto povolenku ponechat 1 ks trofejního kapra – tedy bez omezení největší stanovené délky. Trofejní ryba musí být ihned po zasakování nesmazatelně zapsána do kolonky „trofejní ryba“ (v povolence vyznačeno žlutě). V případě fotografování a jeho přípravě, je rybář povinen vložit rybu, na dobu nezbytně nutnou, do dostatečně prostorného vezírku. S rybou musí zacházet co nejšetrněji (odpovídající poduška pro manipulaci s rybou je nutná). Po vyjmutí z vezírku musí rybu polévat vodou a pak ji opatrně vrátit vodě. Je vhodné zakapat rybě ránu odpovídajícím prostředkem.

4. RYBY BEZ STANOVENÉ DÉLKY: Plotice obecná, cejn a cejnek – všechny druhy, Perlín ostrobřichý, Okoun říční, Karas obecný a stříbřitý, Ouklej obecná a Slunka obecná, Bolen dravý, Tolstolobec pestrý a Tolstolobik bílý.

5. ZAKAZUJE SE: Používat při lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo omamných. Používat bodců, samoseků, udic bez prutů, střílet ryby, chytat pod ledem (mimo speciální povolení), chytat na šňůry, lovit do ruky a ok. Lov z pevně neukotvených plavidel. Sbírat jikry, užívat k lovu elektřinu, chytat v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, chytat ryby shromážděné ke tření. Vyhrazovat si místa k rybolovu. Poškozovat okolní přírodu. Používat jako opěrky prutů vidličky uřezané ze stromů, nebo keřů. Zřizovat ohniště, tábořiště a stanovat, mimo období s povoleným 24 hodinovým rybolovem. Znečišťovat odpadky revír a jeho široké okolí. Nechávat ulovenou rybu ležet volně na břehu před nahozením. Používat intenzivní svítidla, která stahují, nebo oslňují ryby. Lov ryb mimo vyhrazený prostor k rybolovu. Lov ryb z prostřední hráze za překopanou částí (dělící hráz). Zapůjčit povolenku jiné osobě. Nechat obsluhovat své pruty jinou osobu. Vyměňovat zapsané ryby za větší a čilejší. Lovit na více prutů než je povoleno. Jakýmkoliv způsobem vyvážet návnady a nástrahy. Předávat ryby jiným rybářům, nebo jiným osobám, které by rybu od vody odnášely. Prodávat ryby u vody. Přijímat ryby od jiných rybářů. Přivlastňovat si ryby, které nesplňují předepsanou délku. Přivlastňovat si Kapra obecného, který má méně než 40 cm a více než 65 cm, kromě trofejního kapra zapsaného do speciální kolonky. Přivlastňovat si větší počet ryb, než je povoleno. Lovit ryby mimo stanovenou dobu a po zasakování druhé ušlechtilé ryby (kapr, amur, candát, štika sumec), nebo po ponechání povoleného týdenního či denního množství. Lovit s neplatnou či nepodepsanou povolenkou. Provádět činnost, která by mohla vést k ulovení ryb, s povolenkou, kde je vyčerpán povolený počet ušlechtilých ryb. Používat společný vezírek. Přechovávat ve vezírku více ryb než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího. Uchovávat ryby do druhého dne, mimo nástražných rybiček a kromě období s povoleným 24 hodinovým rybolovem. Nahazovat, aniž by byla do povolenky zapsána ryba se stanovenou délkou. Lovit ryby z rákosí a z vody. Posedy a lávky vedoucí k posedům jsou soukromým majetkem společnosti FISH INVEST, a.s. – vstupovat na ně a provádět rybolov smí pouze držitelé platného průkazu k posedu a platné povolenky vydané společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o.. Za porušení těchto zákazů a ostatních uvedených pravidel bude na místě odebrána povolenka!!! Kontrolní orgány jsou oprávněny k zadržení povolenky a jejího předání, do 24 hodin, na adresu společnosti.

6. POVINNOSTI, RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ,
ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY:
a)rybář je povinen ještě před započetím lovu zapsat do sumáře úlovků datum lovu. V sumáři se nesmí kromě vyškrtávání prázdných řádků škrtat,
b) rybář smí používat nejvýše dvou prutů s očky a navijáky a na každém z nich nejvýše dvou návazců,
c) čeřen (1 x 1 m) může rybář používat k lovu ryb BEZ STANOVENÉ DÉLKY – nesmí lovit ušlechtilé ryby, i přesto, že bude mít nahozeny pruty, čeřen se může používat od 16. června,
d) minimální délka nástražní rybky, nebo její části musí být 10 cm,
e) na přívlač je povoleno lovit jedním prutem od 16. června do 31. prosince (ostatní pruty nesmí být rozloženy),
f) při jakémkoliv způsobu rybolovu, musí mít rybář svůj podběrák v rozloženém stavu a je povinen každou rybu vylovit z vody podběrákem
g) rybář musí mít při lovu vyprošťovač háčků, míru (metr), podušku pro manipulaci s rybou, podběrák a propisovací tužku, platnou rybářskou povolenku a průkaz totožnosti. Pokud rybář přechovává ryby živé, musí mít vlastní vezírek, nebo jiné zařízení k tomuto určené, které ryby nepoškozuje,
h) mládežník s dětskou povolenkou smí lovit na jeden prut s očky a navijákem a na bič (prut bez oček a navijáku) a smí lovit jen pod dozorem osoby starší 18 let,
 i) při ulovení a ponechání si ryby se stanovenou délkou je rybář povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu o úlovcích s označením RÁNO/R (4.00 – 12.00) a označením ODPOLEDNE/O (12.00 – 24.00), zapsat druh ryby, délku a váhu. Až po řádném zapsání úlovku může rybář pokračovat v rybolovu. Zapisuje se vždy jedna ryba na jeden řádek, v přehledu o úlovcích se neškrtá,
j) povolenka musí být vysčítána a vrácena nejpozději do 14 dnů po ukončení platnosti na adresu společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o., Orlovská 1279, 735 32 Rychvald. V případě neodevzdání řádně vyplněné a vysčítané povolenky nebude mít rybář nárok na jakoukoliv další povolenku po dobu jednoho roku, nebo zaplatí pokutu ve výši 500,- Kč.

7. Maximální týdenní limit pro ponechání ušlechtilých ryb se stanovuje na 4 kusy s výjimkou týdenní povolenky. V jednom dni si může rybář ponechat 2 kusy těchto ušlechtilých ryb, nebo jejich kombinaci: Kapr obecný, Amur bílý, Candát obecný, Štika obecná, Úhoř říční a Sumec velký, k tomu si může rybář ponechat jakékoliv množství ostatních ryb, celkový součet všech ulovených a ponechaných ryb však nesmí přesáhnout 7 kg s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí – tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. Pokud si rybář ponechá dva kusy těchto ušlechtilých ryb, nebo jejich kombinaci: Kapr obecný, Amur bílý, Candát obecný, Štika obecná, Úhoří říční a Sumec velký nebo si ponechá 4. rybu v týdnu, končí pro něj okamžitě rybolov. Rybář je povinen každého mírového candáta od 16. června zasakovat.

8. KONTROLA A DOZOR: Tuto činnost vykonává ustanovená rybářská stráž, Policie ČR a pověření zaměstnanci RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o.. Rybářská stráž je jmenována statutárním orgánem společnosti, jako vykonavatele rybářského práva. Její členové se prokazují služebním průkazem, ke kterému musí na požádání rybáře předložit občanský průkaz nebo pas. Kontrolní orgány provádí kontroly dodržování rybářského řádu. Na požádání je rybář povinen předložit požadované doklady, občanský průkaz, rybářskou povolenku ke kontrole a provedení zápisu, rybářské náčiní, nářadí a úlovky. Na požádání je rybář povinen umožnit kontrolnímu orgánu nahlédnout do celého prostoru automobilu. Rybář musí umožnit kontrolu na posedu. Lov je povolen pouze z břehu a z posedů tak, aby kontrolní stráž měla okamžitý a bezproblémový přístup k provedení kontroly.

9. Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být shromážděny v soudržném obalu a dopraveny do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 239/91 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 200/90 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,- Kč a další sankce).
 
 
Denní doby lovu :

leden       7.00 – 17.00
únor         7.00 – 17.00
březen     6.00 – 18.00
duben      6.00 – 21.00
květen      5.00 – 21.00
červen      4.00 – 22.00
červenec  0.00 – 24.00
srpen        0.00 – 24.00 
září            5 .00 – 20.00
říjen           6.00 – 18.00
listopad     7.00 – 17.00
prosinec    7.00 – 17.00

příjezd  na hráz ráz je povolen max. 1 hod. před dobou lovu a hráz musí rybář opustit max.1 hod. po ukončení lovu, v této době nesmí provádět činnost, která by mohla vést k ulovení ryby. Každý rybář musí být po setmění osvětlen (svíčkou, svítilnou, … ). Za osvětlení se nepovažují elektronické signalizátory záběru ani svítící číhátka. Ihned po uplynutí půlnoci musí být zapsán datum dalšího dne lovu. Rybář je povinen v případě neulovení ryby proškrtnout v příslušném dni prázdný řádek za datem. Osoby oprnachytano.czávněné k chytání z posedů na základě průkazky k posedu a vlastnící povolenku můžou lovit z posedů bez omezené denní doby lovu, t.j. můžou provádět 24 hodinový rybolov.                                                                                                                                                                                                              
 
 
Ceník chytání:

Dospělá roční 25 ušlechtilých ryb                                                        3 000,- Kč
Dospělá půroční (6 měsíců od data prodeje) 15 ušlechtilých ryb 1 800,- Kč
Dospělá měsíční 8 ušlechtilých ryb                                                     1 300,- Kč
Dospělá týdenní 4 ušlechtilé ryby                                                             800,- Kč
Dospělá dvoudenní 2 ušlechtilé ryby                                                       500,- Kč
Dospělá denní 2 ušlechtilé ryby                                                                300,- Kč

Dětské povolenky roční 
 
Dětská roční (do 15 let) 15 ušlechtilých ryb                                            950,- Kč
Dětská dvouměsíční (do 15 let) 7 ušlechtilých ryb                                450,- Kč
Dětská dvoudenní (do 15 let) 2 ušlecht ilé ryby                                     150,- Kč
Dětská roční (do 10 let)8 ušlechtilých ryb                                                450,- Kč

Ke koupi povolenky nepotřebujete rybářský lístek.


POVOLENKU KE SPORTOVNÍMU LOVU RYB
NA RYBNÍK  „NOVÝ STAV“  SI MŮŽETE ROVNĚŽ ZAKOUPIT V TĚCHTO PRODEJNÁCH RYBÁŘSKÝCH POTŘEB:


    V RYCHVALDĚ na ul. MICHÁLKOVICKÉ (pod kostelem u železničního přejezdu, směr Michálkovice), p. Wator,
    PO až PÁ 8,30 – 17,00 ; SOBOTA 8,30 – 12,00
   
V BOHUMÍNĚ, TĚLOCVIČNA „U FAJE“, p. Baraniak, Revoluční 32, Bohumín,
    PO až PÁ 8,00 – 17,00 ; SO a NE  8,00 – 13,00
   
V ORLOVÉ 1, STARÉ NÁM. , v „Zastavárně“ – Rybářské potřeby p. Pejchal,
    PO až PÁ 9,00 – 16,00 ; SO a NE na mobilu 603 494 917
   
V HAVÍŘOVĚ, HLAVNÍ TŘ. 73, „Rybářský sklep“ p. Snopek,
    PO až PÁ 9,00 – 12,00   ;     13,00 – 18,00 ; SOBOTA 9,00 – 12,00
   
V OSTRAVĚ – MAR. HORÁCH, ul.VÝSTAVNÍ 3, „Sport – rybář“ pí. Kotlářová,
    PO až PÁ 9,00 – 12,00   ;     13,00 – 17,00
   
V OSTRAVĚ – HRABUVCE, ul.Dr.Martínka 1/1489, „Zástavárna – PC Bazar“, p.Tomala
    PO až PÁ  9,00 – 12,00   ;    14,00 – 18,00
       
VEŠKERÉ KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Adresa:

ECO-MADE PRODUCTS  s.r.o.
Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz
Provozovna Rybářství  Rychvald:  Orlovská 1279, 735 32 Rychvald

Identifikační údaje:

IČO: 60794844, DIČ: CZ60794844
Veterinarní schvalovací číslo podniku: CZ 22198

Telefonní čísla:

Sekretariát, administrativa:   596 572 237, 596 546 224, (+420) 605 248 861
Provoz, výroba, odbyt:   596 572 237, 596 546 224, (+420) 605 248 868

e-mail: machova@rybarstvirychvald.cz      

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.                                                                                                                                         

Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 10

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze