Přehrada Sudoměř


Vodní dílo Sudoměř vybudoval v letech 1996 – 2002 Stanislav Šturma rodák ze Sudoměře.
Rybaření bylo od útlého dětství jeho velkým koníčkem, proto ve své zálibě pokračoval studiem na Střední rybářské škole ve Vodňanech.
nachytano.czV roce 1994 začal Stanislav Šturma podnikatelskou činnost, která mu umožnila realizovat svůj dětský sen o výstavbě vodního díla.
Hlavní využití vodního díla viděl ve zkvalitnění životního prostředí, zejména pro ryby, chráněné živočichy a vodní rostlinstvo na dříve nevyužitelných podmáčených pozemcích.

Délka hráze v koruně činí 59 m. Hráz je na nejvyšším místě (ve střední části) vysoká 5,7m. Délka hladiny při maximálním naplnění přehrady je 1,1km. Přehrada je zásobena vodou nejen ze Strenického potoka, ale i z menších podzemních pramenů jako je například Brémův pramen po levé straně ústí přehrady.

Zásobní prostor nádrže je vymezen ode dna po normální stav hladiny a jeho obsah činí 156 000 m3.

Hráz vodního díla je vybavena rybím přechodem pro zajištìní migrace ryb. V rámci zlepšení podmínek pro život některých druhù ptactva a vodních živočichů je vybudován umělý ostrùvek podél levého břehu současného koryta Strenického potoka přibližně v polovině délky nádrže.

Rybářský řád k provozování sportovního rybolovu na VD Sudoměř
Doba lovu


Doba zahájení a ukončení rybolovu je stanovena od dubna do konce října. Rybolov probíhá 24 hod denně, přesný čas bude vyznačen na povolence k lovu. Při koupi povolenky na více dnů, lze lovit bez přerušení po celou dobu na niž je povolenka vystavena.
Typy povolenek-pouze chyť a pusť

Denní                                                      500,- Kč/24 hod

Víkend, pátek-neděle                          1200,- Kč (3 x 24 hodin)

Týdenní                                                   2400,-Kč
Měsíční                                                   4000,- Kč
Sezónní                                                15000,- Kč

Příplatek za 1 prut                                    150,- Kč/24 hod
Příplatek za podložku pod rybu                50,- Kč/24 hod
Příplatek za podběrák 80 cm                   80,- Kč/24 hod

Povolenky lze objednat na tel. čísle
604 50 30 60


Lovící je oprávněn lovit na 2 pruty, pokud se nedohodne jinak
Prostor přehrady je soukromým pozemkem a je pod neustálým dozorem.
Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy

Děti do 15ti let smí lovit pouze v doprovodu dospělé osoby (starší 18ti let). Lovící je oprávněn používat nejvýše dvou prutů (udic), u každého nejvýše o jednom návazci s jednoháčkem. Zakazuje se používat tzv. helikoptéry, srkačky apod. Povolené způsoby lovu jsou na položenou a plavanou. Všechny ostatní způsoby lovu jsou zakázány. Ulovené ryby musí být z vody vyloveny podběrákem odpovídající velikosti minimálně 70 cm při rozevření. V případě, kdy se ryba do podběráku nevejde, je lovící povinen ji odháčkovat přímo ve vodě. Je zakázáno táhnout rybu po zemi či kamenech. Vylovená rybá musí být položena pouze na navlhčenou položku. Háčky se používají pouze bez protihrotu. Po ulovení se ryba nesmí uchovávat ve vezírku nebo jiném zařízení za účelem focení a zpětného vypouštění do vody. Je zakázáno používat vidliček z přírodního materiálu. Lovící se nesmí vzdálit od svých prutů nebo pouze na dobu nezbytně nutnou.

Rybář je povinen mít při lovu

    vyprošťovač háčků (peán, obústek, pinzetu, klíšťky)
    míru pro zjištění délky ulovených ryb
    podběrák min. 70 cm mezi rameny
    podložku (pouze originál zakoupenou, žádné náhražky!)

Bez této výbavy nebude rybolov povolen!!
nachytano.cz
Chování při lovu

Návštěvu vodní plochy za účelem rybolovu si zájemce předem dohodne s obsluhou. Lovící si může po dohodě s obsluhou vybrat stanoviště k lovu, případně mu může být toto stanoviště přiděleno. Lovící musí dodržovat mezi sebou vzdálenost minimálně 15 m, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak.  Pro potřebu focení a vážení ryby je dovoleno s rybou na podložce manipulovat maximálně 5 minut a potom vrátit zpět do vody. Focení je povoleno pouze v pokleku na podložce nebo ve vodě. Rybu je nutné polévat vodou. Nikdy se nefoťte s rybou ve stoje, hrozí její vyklouznutí a nenávratné poškození jejího zdraví. Dále je stanoven  zákaz  manipulace s pruty osobám, které nevlastní zakoupenou povolenku k lovu. S povolenkou dostane každý rybář sumář ulovených ryb. Do sumáře zapíše veškerý úlovek včetně délky popř. váhy ryby a po ukončení rybolovu vhodí do schránky na hrázi přehrady.

Obecné zásady chování při lovu

Lovící je při pobytu u vody povinen udržovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení rybolovu je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být shromážděny vždy po celou dobu rybolovu v soudržném obalu a dopraveny do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. je zakázáno na místě lovu či přilehlých pozemcích ponechávat cigaretové nedopalky a jiné odpady. Toto ustanovení je předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno jako hrubé porušení rybářského řádu. Lze se řídit dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tomu, kdo poruší rybářský řád, nebo zvláštní právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí bude odebrána povolenka k lovu ryb. V případě opakovaného porušení, mu již tato povolenka k lovu nebude v budoucnu vystavena. Rybolov nelze provádět z míst, které k tomu nejsou určeny. S lovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etikety, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Zakázáno je rozdělávání ohňů, stanování u vody, v lese, či při hranici lesa. Majitel povolenky ručí za případné škody, vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a souvisejících zařízeních, které se zavazuje uhradit.

Žádáme také o používání suchých záchodků, které jsou umístěny poblíž chytajících, popř. vlastních chemických záchodků.

Přísný zákaz mytí a osobní hygieny v přehradě. Zejména je zakázáno jakékoliv použití mýdel, šamponů  a podobných prostředků.

Ochrana přírody a životního prostředí

Lovící i návštěvníci přehrady jsou povinni respektovat platné právní předpisy na ochranu přírody a životního prostředí. Je zakázáno zejména poškozovat dřeviny, trhat či jinak poškozovat chráněné druhy rostlin nebo poškozovat jejich přirozená stanoviště. Dále chytat, usmrcovat, rušit, či jinak poškozovat chráněné druhy živočichů, ve všech jejich vývojových stádiích, nebo poškozovat jejich přirozené biotopy. Dále je zakázáno znečišťovat povrchové či podzemní vody užíváním látek závadných vodám, mytí vozidel, popř. provozovat další činnosti mající negativní vliv na kvalitu vod. Vzniklé odpady je nepřípustné ukládat ve volné přírodě, nebo je zakopávat v okolí. Návštěvníci jsou povinni dbát omezení, zásad či instrukcí majitele a obsluhy přehrady, týkající se lovu ryb, volného pohybu v prostoru kolem přehrady, ochrany přírody apod. Parkování motorových vozidel je možné pouze na místě k tomu určeném.

Kontrola a dozor
nachytano.cz
Tuto činnost vykonává řádně ustanovený porybný, popřípadě rybářská stráž a další stráže ustanovené dle zvláštních právních předpisů. Městská a obecní policie, Policie ČR, popř. ostatní osoby pověřené majitelem přehrady, vlastnící potřebné doklady. Kontrolující osoby se musí prokázat služebním průkazem, odznakem, či příslušným pověřením majitele přehrady. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní a  nářadí. Při zjištění přestupku proti tomuto rybářskému řádu, či obecně platným předpisům (zejména o ochraně životního prostředí) jsou kontrolní orgány a pověřené osoby oprávněny odebrat povolenku, popř. uložit sankci dle platných právních předpisů. Při porušení tohoto rybářského řádu jsou kontrolní orgán, nebo osoba pověřená majitelem oprávněny odebrat povolenku bez náhrady.

Tento rybářský řád je platný od 1.5.2013 do odvolání. Lovící se zavazuje k plnění výše uvedených pravidel zakoupením povolenky. Sumář úlovků je nutné po ukončení rybolovu odevzdat pověřené osobě, nebo vložit do schránky na hrázi přehrady. V případě nedostupnosti čísla uvedeného pro prodej povolenek, nebo pro doplňující informace volejte 603 432 631.

 Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.
Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 7

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze