Zápis nástražních rybek do povolenky


Modelová situace… Rybář lovící dravce na nástražní rybičky je nemá v povolence zapsané. Rybářská stráž mu tento přestupek vytkne a on se ohradí s tím, že si je nachytal na jiném revíru, případně že je má ze svého rybníčku, nebo že si je koupil v rybářském obchodě… Je toto tvrzení rybáře správné, nebo je musí mít opravdu zapsány?

 Odpověď:
       
Odpověď na otázku začnu zdůrazněním toho, že ulovenou a přisvojenou rybu je rybář povinen zapsat do povolenky buď ihned po jejím ulovení a přisvojení si (to u vyjmenovaných druhů) nebo nejpozději při přerušení nebo ukončení lovu před odchodem od vody (§ 16 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.). Samozřejmě se to týká i ryb, které nehodlá rybář zkonzumovat, nýbrž je hodlá použít jako nástražní rybky. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku. Je logické, že rybářská stráž může kontrolovat, zda rybář splnil tuto svoji povinnost, nejpozději v okamžiku, kdy rybář přerušuje nebo ukončuje lov.
 nachytano.cz       
Dostaví-li se rybář k vodě a nese si nástražní rybky, může ho sice rybářská stráž kontrolovat, ovšem nemůže mu vytknout, že nemá ten den zapsané úlovky nástražních rybek. Pokud si je rybář koupil – a je lhostejné, zda včera nebo před dvěma měsíci nebo dokonce už v předešlém roce (povolenku už stejně odevzdal) a uschoval si je v zahradním jezírku – pak je nemusí mít zapsané v povolence, protože tam se přece zapisují jen ulovené a přisvojené ryby, nikoliv koupené, darované apod. Pokud by měl rybář doklad o nákupu nebo darování či jiném nabytí těchto rybiček, bylo by to samozřejmě výborné, ale buďme realističtí. A na argument, že totéž může tvrdit rybář o třetím kaprovi, kterého má ve vezírku, totiž, že si ho včera koupil a dnes si ho přinesl k vodě, bych chtěl jen podotknout, že v případě sporu se také hodnotí věrohodnost tvrzení té které strany.
        
Velmi častou praxí je, že rybář si naloví nástražní rybky těsně před započetím lovu, při němž je používá jako nástrahu. A teď si představme absurdní důsledky, které ovšem reálně nastávají. Zapsal-li by důsledně všech 20 ouklejí či plotiček do povolenky, ovšem ihned by jich při lovu několik ztratil, dopouští se přestupku, protože neumožní rybářské stráži kontrolu všech ulovených a přisvojených ryb. Nezapsal-li by je (vždyť tu povinnost má až při skončení lovu), ale přitom by si je přisvojil a použil, opět by se dopouštěl přestupku, protože buď by mu nesouhlasil počet rybiček zapsaných a odnášených od vody, nebo by zatajil ty, které už za nástrahu hned použil.
        
Že se to rybářům jeví jako nesmysl? Mohu je ubezpečit, že mně také. Je to jen důsledek toho, že naše rybářské předpisy, zejména sám zákon o rybářství neřeší řadu významných otázek, které pak musí „dotvořit“ praxe. Tak je tomu s rybolovem dětí a mládeže, sportovců, lovem planktonu pro nekomerční účely, postihováním nelegálního výkonu rybářského práva atd. Tedy i v případě zapisování ulovených a přisvojených nástražních rybek bych se z řady praktických důvodů přimlouval za takové řešení, podle něhož je tyto rybky třeba považovat za ryby „svého druhu“ (sui generis), které se do povolenky k lovu nezapisují. Výjimku tvoří samozřejmě ryby, u nichž vyhláška stanoví nejmenší lovnou míru, ty se zapisovat při ulovení a přisvojení vždy musí. Další výjimkou by měl být případ, kdy velikost a druhová skladba ryb nasvědčuje tomu, že nejde o rybky nástražní, ale rybky určené ke konzumaci (pregnantně řečeno „na salát“). I ty by tedy bylo nutno řádně zapsat. Posouzení, zda se jedná o tento případ, by bylo na rybářské stráži.
        
Zvláště v tomto případě musím zdůraznit, že jde o můj osobní názor, nikoliv o oficiální výklad předpisů nebo o stanovisko orgánů ČRS, protože chápu, že se názory na řešení této otázky mohou velmi různit. Polemiku, která by vedla k rozumnému a pokud možno jednotně dodržovanému řešení, bych jen přivítal.

Odpovídá: JUDr. Alexander Šíma


Správný zápis úlovků.


V zákoně o rybářství 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce 197/2004 Sb. a samozřejmě i v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva v MRS  je uložena lovícímu řada povinností vztahující se k evidenci docházek a úlovků.

Povinnost před lovem nesmazatelným způsobem zapsat do Přehledu o docházce datum lovu a revír. Lovící může zvolit, zda zapíše název revíru uvedený s Soupisu revírů nebo jeho číselné označení. Oba způsoby jsou správné.
   
Povinnost zapsat rybu, která má stanovenu nejmenší délku, ihned po ponechání.
   
Zapisování ostatních druhů ryb, které nemají stanovenu míru (například plotice, perlín, cejn velký, cejnek malý, okoun, ježdík obecný, hrouzek obecný, atd.) : při ponechání si prvního kusu ryby zapíšeme do záznamu druh ryby (například plotice), pokud si ponecháme další rybu jiného druhu, zase ihned zapíšeme do samostatného řádku druh (například okoun říční). Počty kusů jednotlivých druhů a hmotnosti zapisujeme při ukončení lovu souhrnně za každý jednotlivý druh (například plotice 10 kusů 2,8 kg, okoun říční 8 kusů 0,9 kg).
   
Zapisování nástražních rybek lovených do čeřínku. Tuto povinnost mnoho rybářů ignoruje. Lov nástražních rybek je stejný lov jako lov ostatních ryb, takže platí stejná pravidla. Zapsat před lovem datum a revír, po lovu druh, počet a hmotnost úlovku.
   
V případě nedosažení úlovku nebo neponechání si žádné ryby, nezapomeňte proškrtnout příslušný řádek .

Pokud se Vám článek líbil, podpořte ho prosím svým laikem, případně ohodnoťte hvězdičkou. Uvítáme především komentáře k rozvinutí diskuzí s vašimi názory a zkušenostmi k danému tématu. Registrace k psaní komentářů není nutná.

Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 119

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze