Vodní nádrž Vrtůvka


Myšlenka vybudování vodní nádrže vznikla v roce 1998, kdy byly provedeny první průzkumy vytipovaných lokalit v okolí obce Přáslavice. Při výběru vhodné lokality byl kladen důraz především na zajištění vhodného zdroje kvalitní vody k napájení nádrže. Koncem roku nachytano.cz1999 a v průběhu roku následujícího investor obci předložil svůj záměr a přistoupil k jednání o odkoupení většiny potřebných pozemků, včetně těch, které byly ve vlastnictví soukromých osob.
Během tohoto složitého období se podařilo vykoupit všechny pozemky, na nichž byla plánována výstavba vodního díla, a to i sousedních, které byly v těsném okolí budoucího díla, jako součást údolní nivy vodního toku. Od okamžiku výběru vhodné lokality po kolaudaci vodního díla uběhlo neuvěřitelných 7 let.
Proces přípravy záměru, vyřízení  několika desítek nezbytných vyjádření a stanovisek příslušných správních úřadů, vydání územního rozhodnutí, získání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení pro vodní dílo, včetně projednání revitalizačního projektu a podkladů pro získání státního příspěvku, byl velmi zdlouhavý, časově i finančně nákladný a především zcela vyčerpávající. Bohužel ani v případě snahy o obnovu přirozeného rázu krajiny, do níž investor vložil mnoho sil a nemalé prostředky, se v mnoha případech nesetkal s odporem a pochopením. A proto část ztraceného času lze přičíst na vrub lidské neochotě, lhostejnosti a zejména závisti. Je však nutno podotknout, že v drtivé většině případů, byl přístup jednotlivých dotčených subjektů a zejména úřadů velmi vstřícný a hlavně lidský.

Místní rybářský řád k provozování sportovního rybolovu na VN Vrtůvka

    Doba lovu
    Zahájení lovu půl hodiny před východem slunce.
    Ukončení lovu půl hodiny po západu slunce.
    Při koupi povolenky na více dnů, lze lovit bez přerušení po celou donachytano.czbu na niž je povolenka vystavena.

    Povolené míry ponechaných úlovků
    Kapr od 40cm - 55cm
    Amur od 50cm - 70cm
    Lín od 30cm - 35cm
    Lososovité ryby od 25cm - 35cm

    Rybář je povinen mít při lovu:
    - vyprošťovač háčků(peán, obůstek, pinzetu, klíšťky)
    - míru pro zjištění délky ulovených ryb
    - podběrák
    - podložku
    Pruty musí být uloženy ve vidličkách nebo na stojanu. Je zakázáno používat vidliček z přírodního materiálu. Lovící se nesmí vzdálit od svých prutů.
   
    Obecné zásady chování při lovu
    Lovící je při pobytu u rybníka povinen udržovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí.Odpadky musí byt shromážděny v soudržném obalu a dopraveny do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích.
    S ulovenými rybami je rybá povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Zakazuje se škrávání a kuchání ryb v okolí vodní plochy. Zakázáno je rovněž rozdělávání ohňu ve výtopě, v lese či při hranici lesa. majitel povolenky ručí zapřípadné škody, vzniklé jeho jenáním na stanovišti, vodmín díle, na březch a souvisejících zařízeních, které se zavazuje nahradi.
    Dále je stanoven přísný zákaz manipulace s pruty osobám, které namají zakoupenou povolenku k rybolovu. V případě porušení bude držitel povolenky, nejž nechal manipulovat s pruty okamžitě a bez náhrady vykázán od vody.
   
    Kontrola a dozor
    Tuto činnost vykonává řádně ustanovený porybný, popřípadě rybářská stráž a další stráže ustanovené dle zvláštnínachytano.czch právních předpisů. Městská a obecní policie, Policie ČR, případně ostatní osoby pověřené majitelem rybníka. Kontrolující osoby se musí prokázat služebním průkazem, odznakem či příslušným pověřením. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Při zjištění přestupku proti tomuto rybářskému řádu či obecně platným předpisům(zejména o ochraně životního prostředí) jsou kontrolní orgány a pověřené osoby oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní a popř. uložit sankci dle platných právních předpisů.
    Při porušení tohoto rybářského řádu je kontrolní orgán, nebo porybný oprávněn odebrat povolenku bez nároku na vrácení poplatku. Lovící je po ukončení rybolovu a před opuštěním vodní nádrže povinen povolenku odevzdat majiteli, popřípadě jemu pověřené osobě.


Ceník


Základní denní - 400Kč
Lovící si může ponechat 1ks ušlechtilé ryby dle rybářského řádu.

Chyť a pusť denní - 200 Kč

Chyť a pusť DRAVEC - 300Kč
Povoleno pouze vláčení (muškaření). Zákaz lovu na živou či mrtvou rybku jinou metodou.

Ubytování - 1500 / nocnachytano.cz
K dispozici je mobilní dům, včetně elektrocentrály není omezem počet osob.
Palivo do centrály se hradí samostatně, zajistí majitel. Fotky ubytování můžete nalézt ve fotogalerii.
Lovící je oprávněn lovit na 2 pruty pokud se nedohodne jinak.

Kontakt

Provozovatel: Zdeněk Vysloužil
Adresa: Přáslavice 57 - Bistro MÜLLER
IČO: 732 85 391
Mobil: +420 603 572 931 
E-Mail: info@vrtuvka.cz
WWW: www.vrtuvka.cz

mapa: zdeSdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 2

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze