Stanovisko MZe ke lhůtě doručování zadržených povolenek

Předseda SÚS Dušan Hýbner se společně s jednatelkou našeho ÚS Jaroslavou Fryšovou obrátili na Ministerstvo zemědělství s žádostí o stanovisko ke lhůtě doručení zadržených povolenek.

Na základě mnoha dotazů členů RS, funkcionářů MO a několika členů našeho územního svazu, požádali statutární zástupci SÚS MZe o výklad § 16 písm. c) bod 1. zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských nachytano.czrybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“), který se týká pětidenní lhůty doručení zadržené povolenky výdejci.

Stanovisko MZe ke lhůtě doručování zadržených povolenek

Vážený pane předsedo, vážená paní jednatelko,Ministerstvo  zemědělství,  Odbor  státní  správy  lesů,  myslivosti  a  rybářství  (dále  jen „Ministerstvo“)  obdrželo  dne  9.  6.  2020  Vaši  žádost  o  stanovisko  v  záležitosti  lhůty doručování zadržených povolenek.Ministerstvo  Vám  kobdržené  žádosti  sděluje  následující  stanovisko,  přičemž  konstatuje,že se jedná pouze o právní názor Ministerstva, který není právně závazný a nelze se jej dovolávat v konkrétním případě, jelikož k poskytnutí závazného výkladu právních předpisů není  v  právním  prostředí  České  republiky  Ministerstvo  oprávněno.Ministerstvo  zároveň uvádí, že podává stanovisko pouze vobecné rovině.Podle § 16 písm. c) bod 1. zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“) „je rybářská stráž v rybářském revíru oprávněna zadržet povolenku klovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal.“V případě vašeho dotazu Vám sdělujeme, že obecně platí, že zadrženou povolenku je třeba do pěti pracovních dnů doručit, a tedy jí v této lhůtě musí ten, kdo jí vydal, obdržet. Tento přístup  se  beze  zbytku  uplatní  zejména v  případě  osobního  doručení.  

Pokud  jde  o doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tuto otázku zákon o rybářství výslovně neřeší. Podle názoru Ministerstva je potřebné zejména uplatňovat  výklad, který bude aplikovatelný v praxi. V případědoručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je proto třeba považovat stanovenou lhůtu za naplněnou i v případě, že je v jejím rámci zásilka prokazatelně odeslána a doručena je až po jejím uplynutí.

Na rybářské stráži totiž nelze podle názoru Ministerstva spravedlivě požadovat, aby odpovídala nejen za dobu doručování poskytovatelem poštovní služby, ale například též za skutečnost, zda si adresát zásilku v dané lhůtě převezme, případně vyzvedne v rámci doby uložení u provozovatele 30335/2020-MZE-162322 poštovních služeb, nebo tak učiní až po uplynutí stanovené lhůty.

Zákon o rybářství navíc s nedodržením uvedené lhůty nespojuje žádné právní následky a lze jí proto považovat za lhůtu pořádkovou. Je však třeba dodat, že její opakované výraznější překračování může být chápáno jako porušování zákona o rybářství ze strany rybářské stráže a tedy jako důvod pro zrušení ustanovení rybářské stráže podle § 15 odst. 2 zákona o rybářství.SpozdravemIng.

Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru

Zdroj::https://www.crs-sus.cz/1/342/stanovisko-mze-ke-lhute-dorucovani-zadrzenych-povolenek

foto ilustrační

Sdílet

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze